Một số hình ảnh về công ty

Một số hình ảnh về công ty

Giám đốc làm việc với đối tác TOSHIBA nhật bản

Giám Đốc thăm và làm việc tại hội chợ quốc tế thang máy   
WEE EXPO - 2010 tại Hong Kong

Ban Giám Đốc công ty làm việc với các đối tác nước ngoài.

Ban Giám Đốc xuống thăm nhà máy

Giám Đốc làm việc với đối tác nước ngoài